Beleidsplan Stichting Collectie Nederlands Realisme

1. Inleiding

De Stichting Collectie Nederlands Realisme is een initiatief van de heer H.D. Melchers, die in 2015 de Stichting in het leven riep. Met het instellen van deze Stichting werd een platform gecreëerd om Nederlandse realistische, figuratieve kunst (een belangrijk deel van ons nationaal cultureel erfgoed) te ondersteunen. De rechtsvorm van stichting heeft de voorkeur aangezien met deze rechtsvorm een optimale continuïteit, een goede en transparante organisatie en een non-profit karakter kunnen worden gewaarborgd.

2. Doelstelling van de Stichting Collectie Nederlands Realisme

Het doel van de Stichting is:

  • De Stichting heeft tot doel het beheren voor toekomstige generaties van Nederlandse realistische, figuratieve kunst en een breed publiek te laten kennismaken met Nederlandse Realistische kunst.
  • De Stichting heeft tevens tot doel het ondersteunen van initiatieven en instellingen die zich richten op permanent voor een breed publiek toegankelijk maken van Nederlandse Realistische kunst.
  • De Stichting tracht dit te bereiken door:
    • Het (al dan niet) in bruikleen verwerven van collecties en/of kunstvoorwerpen behorende tot het Nederlands Realisme.
    • Het presenteren van voornoemde collecties en/of kunstvoorwerpen aan het publiek.
    • Kunsthistorisch onderzoek.
    • Het in depot houden van de (middels bruikleen verkregen) collectie en het in bruikleen daarvan geven aan andere musea, waaronder het Museum voor Realisme te Gorssel en het Museum MORE | Kasteel Ruurlo te Ruurlo.

3. Werkzaamheden van de Stichting Collectie Nederlands Realisme

Het bestuur van de Stichting Collectie Nederlands Realisme bestaat uit:

  • De heer H.D. Melchers (voorzitter)
  • Mevrouw F. Kersch
  • De heer D.R. Velda

Het bestuur, en daarmee de Stichting, opereert onafhankelijk van donateurs en begunstigden.

Met dit onafhankelijke bestuur heeft de Stichting vanaf 18 november 2015 de bevestiging gekregen van de belastingdienst dat de Stichting is aan te merken als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Aan de leden van het bestuur kan een niet bovenmatig vacatiegeld worden uitgekeerd.

4. Fondsenwerving

Het vermogen van de Stichting zal worden opgebouwd door schenkingen, erfstellingen en legaten. Momenteel is het vermogen gevormd door schenkingen van privépersonen.

De Stichting staat open voor alle donateurs die de doelstellingen van de Stichting een warm hart toedragen. De wijze waarop de Stichting in de afgelopen jaren heeft geopereerd heeft veel belangstelling en sympathie opgeleverd en de Stichting heeft in de afgelopen jaren onder meer meermaals tot de Nederlandse Realistische kunst behorende kunstwerken van donateurs verworven. Het bestuur wil niet uitsluiten dat het aantal donateurs in de komende jaren zal toenemen.

5. Fondsenbeheer/besteding/uitkering

Het bestuur van de Stichting heeft zich vanaf de eerste ontvangen schenking op het standpunt gesteld dat de ontvangen gelden op een conservatieve wijze dienen te worden beheerd en belegd. Daartoe worden de ontvangen schenkingen aangehouden op een rekening bij de ABN AMRO Bank en eventueel belegd. Het bestuur is niet voornemens deze wijze van beheer en belegging van de gelden aan te passen.

Het bruto rente- en beleggingsresultaat zal worden verminderd met de verwachte inflatie van het betreffende jaar en de te maken kosten van werving van gelden en beheer van de Stichting. Deze kosten zullen in redelijke verhouding staat tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de Stichting.

Het voornemen bestaat dat dit netto resultaat (netto resultaat is het bruto resultaat verminderd met de te maken kosten en met de inflatie) in zijn geheel (doch minstens 90%) in elk jaar of eventueel in het daaropvolgend jaar wordt uitgegeven in het algemeen belang.

Het beleggen zal zo veel mogelijk risicoloos dan wel risicolaag zijn.

6. Administratie en financiële zaken

Alle inkomsten en uitgaven dienen zorgvuldig te worden geadministreerd door de penningmeester. De uitvoering van de betalingen dienen door de voorzitter en de penningmeester te worden gefiatteerd. Jaarlijks zal de penningmeester een financieel overzicht maken dat door het bestuur moet worden goedgekeurd op de algemene vergadering. De secretaris zal de verslagen van de bestuursvergaderingen maken en alle administratieve bescheiden zorgvuldig behouden en bewaren.

Vanwege de huidige situatie omtrent Covid19 is het de stichting niet gelukt om voor 1 juli 2020 de jaarcijfers van 2019 te publiceren. In het Besluit van 16 juni 2020 (Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis; (Besluit noodmaatregelen coronacrisis)) merkt de Staatssecretaris van Financiën op dat de coronacrisis ertoe kan leiden dat ANBI-stichtingen niet op tijd aan deze verplichting kunnen voldoen. Het bestuur heeft daarom besloten, met inachtneming van de ruimte die gegeven wordt door Staatssecretaris van Financiën, om de Staat van Baten en Lasten 2019, de Balans 2019 en het jaarverslag 2019 later te publiceren. Desalniettemin zullen de stukken niet later dan 31 oktober 2020 gepubliceerd worden.

SCNR Jaarverslag 2022

SCNR Jaarverslag 2021

SCNR Jaarverslag 2020

SCNR Balans 2019

SCNR Staat Baten en lasten 2019

SCNR Jaarverslag 2019

SCNR Balans 2018

SCNR Staat Baten en lasten 2018

SCNR Jaarverslag 2018

SCNR Balans 2017

Staat Baten en lasten 2017

SCNR Balans 2016

Staat Baten en lasten 2016

7. Verantwoording

De voorzitter zal jaarlijks een verslag maken over de door de stichting gesteunde projecten vergezeld van de nodige informatie over het desbetreffende project.

8. Beleidsvoornemens

Zoals al blijkt uit hetgeen hiervoor is aangegeven, meent het bestuur dat het geformuleerde beleid een goede basis vormt voor de toekomst van de Stichting Collectie Nederlands Realisme.

Het bestuur van de Stichting Collectie Nederlands Realisme is optimistisch over de toekomst van de Stichting en is van mening dat het Nederlands Realisme door de werkzaamheden van de Stichting de ondersteuning krijgt die het verdient. Deze ondersteuning heeft onder meer de vorm van het aan een breed publiek tentoonstellen van tot het Nederlands Realisme behorende kunstvoorwerpen in Museum MORE in Gorssel en sinds 2017 Museum MORE | Kasteel Ruurlo in Ruurlo.